Kunstuitleen HA-15 Harlingen

Al vanaf € 5,50 per maand heeft u een kunstwerk in huis.

Leenvoorwaarden

LEENVOORWAARDEN PARTICULIEREN

 

Artikel 1 Leenovereenkomst Kunstuitleen HA-15 en lener gaan per te lenen kunstwerk een overeenkomst aan voor een half jaar, met de mogelijkheid van verlenging. Andere wensen qua duur of samenstelling van de overeenkomst dienen schriftelijk overeengekomen te worden door beide partijen. Aanmelden als lener geschiedt door invulling en ondertekening van de Leenovereenkomst.
Artikel 2 Het lenen en inleveren van kunstwerken Lener leent een kunstwerk door reservering via de website 

Er mag alleen een nieuw kunstwerk worden geleend als door de lener alle lopende verplichtingen zijn voldaan. De maximale leenperiode is vastgesteld op zes maanden, waarna één keer verlengen met zes maanden mogelijk is. Daarna kan de uitleen alleen verlengd worden wanneer het werk niet is gereserveerd, e.e.a. in overleg met Kunstuitleen HA-15. Het te lenen kunstwerk wordt door de medewerker van Kunstuitleen HA-15 vanuit de ruimte van de Kunstuitleen in De Bibliotheek in Harlingen afgegeven op vertoon van het geldig legitimatiebewijs. De lener tekent de leenovereenkomst en krijgt een ontvangstbewijs. Bij de uitgifte van het kunstwerk aan lener schouwen beide partijen het kunstwerk en noteren eventuele bijzonderheden op uitgifte-overeenkomst.

De lener dient zelf op verantwoorde wijze te zorgen voor het transport van het kunstwerk. De lener is verplicht bij beschadiging, vermissing of het verloren gaan van het geleende kunstwerk Kunstuitleen HA-15 onmiddellijk op de hoogte te stellen en is aansprakelijk voor de kosten van herstel of vergoeding van de schade.

Bij inleveren van het kunstwerk door lener schouwen beide partijen of het kunstwerk onbeschadigd wordt ingeleverd, met in achtneming eventuele opmerkingen in de uitgifte-overeenkomst. Eventuele schade dient vergoed te worden door lener.

 

Artikel 3 De leenovereenkomst en spaartegoed Kunstuitleen HA-15 kent een leenovereenkomst met en zonder spaartegoed. Daarvoor worden verschillende tarieven gehanteerd. De vigerende Tarievenlijst is gehecht aan deze voorwaarden.

Van de leenovereenkomst met een spaartegoed wordt een deel van de betaalde leenvergoeding als spaartegoed op naam van de betreffende lener gereserveerd door Kunstuitleen HA-15. Zie de tarievenlijst. Bij de vaststelling van de hoogte van het spaartegoed is de administratie van Kunstuitleen HA-15 beslissend. Het spaartegoed kan door de lener uitsluitend worden besteed voor het aankopen van kunstwerken of andere artikelen waarover Kunstuitleen HA-15 de beschikking heeft. Na het einde van de leenovereenkomst dient de lener een aanwezig spaartegoed binnen een termijn van maximaal vijf jaar te besteden. Na het verstrijken van die termijn vervalt het spaartegoed aan Kunstuitleen HA-15. Rente over spaartegoed komt ten goede aan Kunstuitleen HA-15.

 

Artikel 4 Betalingen De leenvergoeding wordt per maand geïncasseerd.. Betaling geschiedt via automatische incasso. Hiertoe wordt het machtigingsformulier ingevuld en ondertekend. Indien de lener na het einde van de leenperiode het geleende kunstwerk niet inlevert, is de lener een bedrag van € 10,- per maand (of een deel daarvan) per kunstwerk aan Kunstuitleen HA-15 verschuldigd bovenop de verschuldigde leenprijs. Daarnaast zullen administratiekosten in rekening worden gebracht.

Zolang het geleende kunstwerk – waarvan de leentermijn is verlopen – niet is terugontvangen door Kunstuitleen HA-15 blijven alle verplichtingen ingevolge de leenovereenkomst van kracht voor de lener, zonder dat deze enig recht aan de leenovereenkomst kan ontlenen.

 

Artikel 5 Einde van de leenovereenkomst De leenovereenkomst eindigt door: – schriftelijke (of per e-mail) opzegging door de lener, waarbij een opzegtermijn van één maand in acht moet worden genomen; – overlijden van de lener; – faillissement, surseance van betaling, de toepasselijk verklaring van de WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen) of de ondercuratelestelling van de lener. Kunstuitleen HA-15 is gerechtigd een leenovereenkomst per direct te beëindigen, indien de lener in gebreke is met het tijdig inleveren van een geleend kunstwerk dan wel enige andere verplichtingen uit de leenovereenkomst. Bij het einde van de leenovereenkomst is de lener verplicht het geleende kunstwerk onverwijld in te leveren bij Kunstuitleen HA-15. In geval de lener in gebreke is in het nakomen van deze verplichting is Kunstuitleen HA-15 gemachtigd het kunstwerk zelf terug te (doen) halen op kosten van de lener.

De leenovereenkomst kan voortijdig eindigen of tijdelijk opgeschort worden doordat het kunstwerk op aangeven van de kunstenaar eerder weer tot zijn beschikking komt. Een en ander dient in overleg tussen partijen geregeld te worden. De huurvergoeding zal dan naar rato in rekening worden gebracht.

 

Artikel 6 Diversen De lener is verplicht Kunstuitleen HA-15 schriftelijk in kennis te stellen van een wijziging in de gegevens van de lener. Indien de lener in gebreke blijft met het voldoen aan op hem/haar rustende financiële verplichtingen kan verrekening met het spaartegoed plaatsvinden. Alle kosten verbonden aan invordering, ten gevolge van het in gebreke blijven van de lener, zijn voor rekening van de lener. Door ondertekening van de leenovereenkomst verklaart de lener zich akkoord met de bepalingen van de leenovereenkomst.

Het is de lener niet toegestaan het kunstwerk te reproduceren, te kopiëren, te fotograferen, tentoon te stellen dan wel te verhuren aan derden, behoudens schriftelijke toestemming van Kunstuitleen HA-15. Kunstuitleen HA-15 is gerechtigd om de leenprijzen aan te passen. Verhogingen van de leenprijs zullen werking hebben vanaf het moment van de aanpassing.